Verdergaan naar hoofdinhoud

Home

Introductiepagina
  

 Welkom

De website van de Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) is bedoeld om informatie te verschaffen over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met het thema Veiligheid.

De MCV is een van de zes regionale veiligheidsnetwerken in Nederland die zich richten op het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheids- en milieubeheerssystemen voor met name die bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Ook heeft het netwerk tot doel om te leren van incidenten en incidentonderzoek.

De doelgroep voor de MCV zijn de BRZO-bedrijven, hun belangrijkste contractors en andere grote procesgerichte bedrijven die hun veiligheidsmanagementsystemen op een hoog niveau willen brengen en houden. De MCV richt zich primair op de bedrijven in Zeeland en West- & Midden Brabant, maar ook vanuit de aangrenzende gebieden zijn bedrijven welkom om aan te sluiten.

De deelnemers betalen een jaarlijkse contributie waarmee zij deelnemers kunnen afvaardigen naar de diverse workshops, via een nieuwsbrief geïnformeerd worden en toegang krijgen tot het besloten deel van de website. Een stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit een aantal ledenbedrijven van VNO-NCW Brabant Zeeland) zet het beleid uit, stelt de jaarplannen van de MCV vast en onderhoud de contacten met externe partijen zoals de regionale BRZO RUD's, Inspectie SZW en de regionale veiligheidsregio's.

Het inhoudelijke aanspreekpunt voor het netwerk is dhr. D. (Dirk) den Ottelander, coördinator MCV. Het secretariaat wordt gevoerd op het VNO-NCW Zeeland kantoor te Sas van Gent door dhr. M.P. (Marcel) Ganzeman. Zie verder de pagina 'Informatie en contact'.
 
De website kent een publiek deel met algemene informatie over de MCV en een besloten deel met aanvullende informatie voor de contactpersonen en deelnemers aan workshops van de ledenbedrijven.

In het besloten deel is informatie te vinden over de workshops (presentaties en achterliggende documenten), geselecteerde publicaties over uiteenlopende veiligheidsonderwerpen, incidentrapportages en documenten van de werkgroep VeiligWerkVergunningen.

 Nieuws

dinsdag 17 april 2018
Nieuwe PGS 31 (opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties) gepubliceerd

Op maandag 16 april 2018 is de PGS 31 ‘Overige gevaarlijke stoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ gepubliceerd. Deze richtlijn is nieuw. Deze PGS is te downloaden via: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS31.html 
De conceptversie van de PGS 31 is op 15 juni 2015 gepubliceerd. Het heeft bijna 3 jaar geduurd om de ruim 800 commentaren te verwerken in de definitieve versie. Die lange periode heeft te maken met het feit dat de PGS-organisatie deze PGS graag wilde afstemmen op andere PGS-en voor de bulkopslag in tankinstallaties zoals PGS 29 en PGS 34. Dit is niet helemaal gelukt. De ‘roep uit de markt’ voor deze PGS 31 was groot. Dat is de reden dat men heeft besloten de PGS 31 te publiceren zonder dat er over alle zaken consensus tussen bedrijfsleven en overheid is bereikt.

PGS 31 Nieuwe Stijl
Besloten is deze PGS direct om te gaan zetten in een zogenaamde ‘nieuwe stijl’ versie. Dat is net als voor de andere PGS-en noodzakelijk in verband met de omgevingswet. Hierbij worden alle PGS-en omgezet op basis van een generieke risicomethodiek. De insteek daarbij is dat het maatregelenpakket zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, maar voor sommige
aspecten kan dat niet gegarandeerd worden. Eén van de zaken die zeker aangepast zal worden is de overvul-beveiliging (zie toelichting bij voorschrift 2.2.7). Daarover is in deze versie van de PGS 31 geen consensus bereikt tussen overheid en bedrijfsleven. Die voorschriften gelden nu alleen voor nieuwe installaties. In de PGS 31 ‘nieuwe stijl versie’ zullen deze eisen ook op bestaande installaties van kracht worden.

Oproep
Mocht u tegen knelpunten aanlopen in deze PGS 31, dan kunt u deze ook melden bij het secretariaat van de MCV. Via relevante en invloedrijke (branche)organisaties zoals VNO-NCW en VNCI zullen we de constateringen vanuit de bedrijven inbrengen bij de onderhandelingen over de nieuwe stijl versie PGS 31.


maandag 26 maart 2018
Ministerie EZK opent subsidieregeling voor cyberweerbaarheidplannen
Ondernemers die gezamenlijk hun Cyber Security willen verbeteren, kunnen gebruik maken van een vorige week gelanceerde subsidieregeling.

Bent u als BRZO bedrijf actief met het (door)ontwikkelen van een cybersecurityplan en bent u bereid tot samenwerking met andere bedrijven in de regio/sector, dan kunt u daar door kennisdeling en tot 50% subsidie een extra boost aan geven.
Geef in dat geval een berichtje aan het MCV secretariaat en we proberen u te koppelen aan andere belangstellende (leden)bedrijven.

Zie voor meer informatie de bijlage.

Marcel Ganzeman
secretaris MCV
E Ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl
T 0115 451456

Meer nieuws
Nieuwe inspirerende werkpraktijk VeiligWerkVergunningen

 Agenda

28-8-2018 13:00   MCV Workshop 56A thema Zeer Zorgwekkende Stoffen 
In vervolg op de workshop van CMR-stoffen wordt in deze workshop aandacht besteedt aan het omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Deze workshop wordt gezamenlijk met de overheid georganiseerd.

Meer informatie volgt.
12-9-2018 13:00   MCV Verbetergroep 
Bijeenkomst voor de MCV contactpersonen/leden Verbetergroep
3-10-2018 13:00   Workshop 'Management of Change' (MOC) 
Deze workshop gaat in op het thema 'Management of Change'. Hoe ga je om met het vastleggen en bepalen van risico's van veranderingen in installatie en processen. 

In eerste instantie was deze workshop gepland op 19 september, maar dan vindt een...
25-10-2018 12:30   Workshop 'optimale veiligheid tijdens onderhoudsstops' 
28-11-2018 13:00   MCV Verbetergroep 
Bijeenkomst voor de MCV contactpersonen/leden Verbetergroep
4-12-2018 12:00   Symposium Innovaties en Veiligheid 
Vervolg op de succesvolle bijeenkomst van 7 december 2017.