Verdergaan naar hoofdinhoud

Home

Introductiepagina
  

 Welkom

De website van de Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) is bedoeld om informatie te verschaffen over de verschillende onderwerpen die te maken hebben met het thema Veiligheid.

De MCV is een van de zes regionale veiligheidsnetwerken in Nederland die zich richten op het delen van kennis en ervaring op het gebied van veiligheids- en milieubeheerssystemen voor met name die bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Ook heeft het netwerk tot doel om te leren van incidenten en incidentonderzoek.

De doelgroep voor de MCV zijn de BRZO-bedrijven, hun belangrijkste contractors en andere grote procesgerichte bedrijven die hun veiligheidsmanagementsystemen op een hoog niveau willen brengen en houden. De MCV richt zich primair op de bedrijven in Zeeland en West- & Midden Brabant, maar ook vanuit de aangrenzende gebieden zijn bedrijven welkom om aan te sluiten.

De deelnemers betalen een jaarlijkse contributie waarmee zij deelnemers kunnen afvaardigen naar de diverse workshops, via een nieuwsbrief geïnformeerd worden en toegang krijgen tot het besloten deel van de website. Een stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit een aantal ledenbedrijven van VNO-NCW Brabant Zeeland) zet het beleid uit, stelt de jaarplannen van de MCV vast en onderhoud de contacten met externe partijen zoals de regionale BRZO RUD's, Inspectie SZW en de regionale veiligheidsregio's.

Het inhoudelijke aanspreekpunt voor het netwerk is dhr. D. (Dirk) den Ottelander, coördinator MCV. Het secretariaat wordt gevoerd op het VNO-NCW Zeeland kantoor te Sas van Gent door dhr. M.P. (Marcel) Ganzeman. Zie verder de pagina 'Informatie en contact'.
 
De website kent een publiek deel met algemene informatie over de MCV en een besloten deel met aanvullende informatie voor de contactpersonen en deelnemers aan workshops van de ledenbedrijven.

In het besloten deel is informatie te vinden over de workshops (presentaties en achterliggende documenten), geselecteerde publicaties over uiteenlopende veiligheidsonderwerpen, incidentrapportages en documenten van de werkgroep VeiligWerkVergunningen.

 Nieuws

woensdag 8 november 2017
Nieuwe inspirerende werkpraktijk VeiligWerkVergunningen

Op 27 september 2017 is in een gezamenlijke workshop met Deltalinqs de vernieuwde inspirerende werkpraktijk Veiligwerkvergunningen gepresenteerd. Dit is de opvolger van de bekende “Deltalinqs” vergunning.  De vernieuwde werkpraktijk is het resultaat van een aantal bijeenkomsten door een landelijke, breed samengestelde werkgroep waar ook diverse MCV leden aan hebben meegedaan.  Door een landelijke werkgroep is een vernieuwd systeem voor veiligwerkvergunningen ontwikkeld. De breed samengestelde werkgroep bestond uit vertegenwoordigers uit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, afkomstig uit diverse sectoren en regio’s van het land. Aan de werkgroep hebben ook diverse leden van de MCV bijgedragen.

Het systeem is bedoeld om handvatten te geven om een goed veiligwerkvergunningen proces in te richten in de eigen organisatie en om te helpen een zekere eenduidigheid in de werkwijze binnen de industrie te realiseren.

 

Het systeem borduurt voort op het werkvergunningen systeem dat door Deltalinqs en NOGEPA medio jaren 90 is ontwikkeld.  In de vernieuwing zijn ook een aantal richtlijnen meegenomen voor onderliggende procedures, die in het verleden door de MCV zijn ontwikkeld.

 

Op 27 september 2017 zijn in een gezamenlijke workshop van MCV en Deltalinqs, bezocht door bijna 80 bedrijven, de hoofdlijnen van het systeem besproken.  Hoewel het proces van veiligwerkvergunningen in hoofdlijnen hetzelfde is gebleven, zijn de rolverdelingen in het proces nu scherper gedefinieerd, is er meer nadruk gelegd op de voorbereiding en is de invulling van de processtappen meer risico-gebaseerd. Er zijn dan ook veel voorbeelden vanuit de praktijk toegevoegd. Waar eerder het modelformulier uitgangspunt was, is nu de beschrijving van het proces centraal komen te staan.

 

De presentaties van die workshop en de concept procedures staan op het besloten deel van de MCV website. (inlog vereist)

De procedures zijn nog in concept. Op de definitieve versie wordt nog een redactionele en juridische toetsing uitgevoerd.

 

 

 


woensdag 8 november 2017
Nieuwe werkgroep Veiligstellen
Het belang van het goed veiligstellen van installaties hoeft geen betoog.  Maar in de MCV-workshop op 24 oktober bleek de uitwerking daarvan binnen de bedrijven nog best veel stof tot discussie op te leveren..
De workshop is een opmaat naar een landelijke werkgroep die (net als voor de Veiligwerkvergunningen) een inspirerende werkpraktijk voor veiligstellen zal opstellen. 

Het belang van goed veiligstellen werd eerst nog eens benadrukt door Peter Prins van Croonwolters&dros en Wibo Lievense van Zeeland Refinery. Wibo liet bovendien zien hoe binnen Zeeland Refinery geëxperimenteerd wordt met internet gebaseerde sensortechnieken om het proces nog meer waterdicht te maken en tegelijk verder te stroomlijnen.
Na deze korte introducties werd in groepen uitgewisseld hoe de diverse stappen in het proces binnen hun eigen bedrijven was vormgegeven. En dat leverde best wat discussie op.  

De presentaties van deze workshop inclusief de film van Croonwolters&dros en Zeeland Refinery en de dilemma’s die uit de groepsdiscussies kwamen, staan op het besloten deel van de MCV website.

De conclusies van de groepsdiscussies worden ook meegenomen naar een landelijke werkgroep Veiligstellen die binnenkort wordt gestart. In de landelijke werkgroep Veiligwerkvergunningen was 'veiligstellen' namelijk ook geïdentificeerd als een onderwerp dat verdere verdieping nodig zou hebben. Daarom is door de gezamenlijke Regionale Veiligheidsnetwerken het initiatief genomen om deze werkgroep op te starten om net als bij de Veiligwerkvergunningen te proberen een industriebrede inspirerende werkpraktijk op te stellen.  

De kick-off van deze werkgroep Veiligstellen zal zijn op donderdagochtend 21 december 2017. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. De ervaring van de werkgroep Veiligwerkvergunningen was dat er veel belangstelling was voor deelname en de verwachting is dan ook dat de beschikbare plaatsen in de werkgroep Veiligstellen snel gevuld zullen zijn.
Indien u belangstelling heeft voor deelname, meldt u zich dan aan bij het MCV secretariaat, Marcel Ganzeman, E Ganzeman@bzw.nl T 0115-451456.

Meer nieuws
Nieuw lid van MCV: Stolthaven Moerdijk B.V.

 Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige gebeurtenissen.